CAESENFRDE

BASES LEGALS PROMOCIÓ “DECODING STORIES”

 

1. ORGANITZADOR

PERE CORNELLÀ S.A.U. amb domicili a C/ Llevant 4-6 17458 de Fornells de la Selva (Girona) amb C.I.F. número A17008061, anomenada d’ara endavant CAFÈS CORNELLÀ, desenvoluparà una campanya promocional denominada “DECODING STORIES“ (d’ara endavant la “PROMOCIÓ”) la qual es desenvoluparà de conformitat amb l’establert a les presents bases.

2. ÀMBIT TERRITORIAL I DURADA

La Promoció és d’àmbit nacional.

El termini de la Promoció serà des del 15 de setembre de 2018 fins al 15 d’octubre de 2018.

3. PARTICIPANTS

Podran participar en la Promoció, totes aquelles persones físiques majors de 18 anys, residents legals al territori nacional.

No podran participar els treballadors de Cafès Cornellà, ni col·laboradors que hagin participat en aquesta promoció ni familiar dels anteriors dins del primer grau de parentiu.

4. COMUNICACIÓ

CAFÈS CORNELLÀ comunicarà la Promoció a la web cafescornella.coffee, a xarxes socials o canals definits en el seu pla de mitjans.

5. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Tots els usuaris que segueixin el perfil @cafescornella i deixin un comentari al post dels vídeos del concurs mencionant el perfil dels seus amics, entraran en el sorteig dels següents premis:

 • 2 ulleres Lobster Project, model West Saffron.

 • Taller de xocolata Chök Barcelona. A realitzar durant el primer semestre del 2019 en un dels locals de Chök.

 • Àpat per 2 persones al restaurant Bicnic, Barcelona.

 • Experiència “Duet de sensacions” per a dues persones a l’Hotel Peralada. Inclou accés exclusiu en parella a la zona privada Divinum del Wine Spa (1 hora) i un sopar menú degustació a l’Olivera Restaurant.

 • 2 entrades dobles per Temporada Alta. Sota disponibilitat en el moment de la reserva.

El sorteig es realitzarà mitjançant la plataforma Easypromos. Easypromos proporciona un certificat de validesa pels sortejos realitzats de manera aleatòria a través d’aquesta plataforma.

En aquest sorteig es seleccionaran 5 guanyadors entre tots els participants, un per cada història. No podrà assignar-se més d’un premi a un mateix guanyador.

Hi haurà un guanyador i dos suplents per a cada una de les històries. En total es designaran 5 premiats i 10 suplents per a cada premi.

D’acord amb aquestes bases Cafès Cornellà comunicarà a cada guanyador el resultat dels sorteig i la manera com rebrà el premi.

El sorteig es realitzarà el dia 17 d’octubre i es comunicarà als guanyadors a través de les xarxes socials de Cafès Cornellà i de la web cafescornella.coffe. Una vegada comunicats en aquests mitjans Cafès Cornellà es posarà en contacte via DM d’Instagram o Facebook amb els guanyadors per fer efectiu el lliurament dels premis.

Si en el transcurs de 15 dies, una vegada contactats els guanyadors, no s’aconsegueix obtenir resposta per lliurar el premi, es procedirà a assignar els premis als usuaris reserva, que generi Easypromos per fer efectiu el lliurament dels premis.

Cafès Cornellà es reserva el dret a modificar o cancel·lar la promoció durant el seu desenvolupament si concorreguessin circumstàncies de força major o cas fortuït que així ho impedissin.

S’informa a l’usuari que en el cas que resulti guanyador, es comprovarà prèviament que el premi s’ha obtingut lícitament i d’acord amb les presents bases.

El període de reclamació dels premis finalitzarà 15 dies després de la data de publicació dels guanyadors de la present promoció.

El substitut passarà a ser guanyador en el cas que es demostri que el primer classificat:

 • Es demostra que ha facilitat dades falses o errònies.

 • Si ha incomplert alguna de les bases del sorteig.

 • Si renuncia al premi.

 • Si no ha estat localitzat en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la data del sorteig.

 • Si ja hagués resultat guanyador d’un premi decoding stories.

6. PROTECCIÓ DE DADES

Informem que les dades personals que ens ha proporcionat estan protegides d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament és *PERE CORNELLÀ S.A.U. * (*CAFES CORNELLÀ*), amb NIF: A17008061 i tractarà les seves dades per gestionar la relació amb els participants al concurs També pot ser que utilitzem les seves dades per interessos legítims, tals com per millorar i promoure els nostres productes i serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats. Les dades no seran cedides a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Podent sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir a *PERE CORNELLÀ S.A.U. * per correu postal a *C/ LLEVANT 4-6 17458 DE FORNELLS DE LA SELVA *, o mitjançant correu electrònic a *cafescornella@cafescornella.coffee*.

7. PREMIS

 • 2 ulleres Lobster Project, model West Saffron.

 • Taller de xocolata Chök Barcelona. A realitzar durant el primer semestre del 2019 en un dels locals de Chök.

 • Àpat per 2 persones al restaurant Bicnic, Barcelona.

 • Experiència “Duet de sensacions” per a dues persones a l’Hotel Peralada. Inclou accés exclusiu en parella a la zona privada Divinum del Wine Spa (1 hora) i un sopar menú degustació a l’Olivera Restaurant.

 • 2 entrades dobles per Temporada Alta. Sota disponibilitat en el moment de la reserva.

Els premis continguts en la present Promoció, en cap cas, podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició dels guanyadors.

La renúncia al premi no atorgarà dret a indemnització o compensació alguna.

8. COMUNICACIÓ AMB ELS GUANYADORS DEL SORTEIG FINAL

L’ORGANITZADOR enviarà un missatge directe a Instagram o Facebook als participants agraciats, dins dels 15 dies hàbils següents a la terminació de la promoció per informar-li del resultat i dels tràmits que ha de completar per consolidar-se com a guanyador i obtenir el premi.

El receptor ha d’acceptar expressament el premi en el termini dels cinc dies hàbils següents, utilitzant el mateix canal de comunicació.

El participant és el responsable de les dades especificades. L’ORGANITZADOR responsable de la promoció queda exonerat de responsabilitat en cas que el participant no rebi el missatge de confirmació, per causes alienes a elles.

9. CONDICIONS GENERALS

Els participants, pel fet de participar en la present acció promocional, accepten les seves bases, així com el criteri de l’ORGANITZADOR per a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la interpretació i execució de les presents bases.

L’ORGANITZADOR no es responsabilitza de les possibles pèrdues, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a Internet que pugui afectar a la participació i desenvolupament de la present acció promocional.

Així mateix, L’ORGANITZADOR no es responsabilitza de qualsevol error que poguessin cometre els participants en facilitar les seves dades personals.

L’ORGANITZADOR es reserva el dret a modificar a qualsevol moment les condicions de la present acció promocional, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, sempre que concorri causa justificada o suposat de força major, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions de l’acció promocional o l’anul·lació definitiva.

10. EXCLUSIONS I LIMITACIONS

L’ORGANITZADOR es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present acció promocional. Igualment quedarà eliminat qualsevol usuari que de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la imatge de CAFÈS CORNELLÀ, així com de la resta d’usuaris participants.

Si Cafès Cornellà tingués motius raonables per creure que un participant ha infringit qualsevol dels termes i condicions previstos en les presents bases o considerés una participació abusiva o fraudulenta, es reserva el dreta a excloure’l de la promoció.

Cafès Cornellà no assumirà cap responsabilitat per qualsevol dany, pèrdua o responsabilitat que pogués patir qualsevol participant o tercer aliè a la promoció i que es derivi, directament o indirectament de la participació a la promoció, o de l’ús o mal ús per part del corresponent guanyador o participant al premi.

Si un participant indiqués dades incorrectes, incompletes o falses quedarà exclòs de la promoció, considerant-se nul.la.

Cafès Cornellà es reserva el dret a efectuar canvis, en qualsevol moment, canvis que redundin en el bon fi de la promoció.

Els premis no es poden substituir pel seu valor en metàl·lic i en el cas que un guanyador renunciés quedarien deserts. Si per causes alienes a Cafès Cornellà un guanyador no pogués gaudir del premi al no poder realitzar l’experiència en les dates indicades el premi quedaria desert.

Cafès Cornellà es reserva el dret a retirar, suspendre o modificar aquest sorteig i modificar el contingut de les presents bases legals en qualsevol moment en el cas que esdevingui qualsevol circumstància imprevista que estigui fora del seu control raonable, ja sigui fortuïta, de forà major o per l’activitat irregular dels participants o d’un tercer, sense que Cafès Cornellà incorri en cap responsabilitat davant els participants, guanyadors i terceres persones.

Si qualsevol previsió de les presents bases legals fos declarada, totalment o parcialment nul.la o ineficaç, aquesta afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa subsistint en tota la resta de bases i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada, a no ser que resulti essencial i afectes de forma integral.

11. ASPECTES FISCALS

Els premis que es lliurin com a conseqüència de la participació en jocs, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l’oferta, promoció o venda de determinats béns, productes o serveis, no estan subjectes a l’Impost sobre la Renda de les Persones Física, ja que el valor dels premis individualment no supera els 300€.

En virtut de la normativa vigent*, quan el valor del premi no és igual o superior a 300€, l’organitzador no ha de realitzar en nom de l’agraciat la retenció o ingrés a compte corresponent.

Llei 35/2006 de 28 de Novembre, Capítol II, Secció 4ª en la qual es regulen els Guanys i Pèrdues Patrimonials, i els articles 74 a 76 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, en el qual es regulen les Rendes subjectes a retenció o ingrés a compte i els Obligats a practicar-les, concretament l’article 75.3.f) del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant L’ORGANITZADOR, com els participants en aquesta acció promocional, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals que corresponguin.

Aquesta acció promocional es regirà per les presents bases i per la llei espanyola.